โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดนิรมิต )
79   ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042-672005
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตาดแคน  ขึ้นเป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)  ตั้งแต่วันที่  29  กันยายน  2549 ซึ่งใช้สถานที่ชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตาดแคนก่อน จนกว่าการก่อสร้างสถานที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)  จะเสร็จสิ้น 

                เดิมอาคารชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตาดแคนนี้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของชุมชนตาดแคน  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนได้สร้างศาลาประชาคมขึ้น  1  หลัง  ขนาดความกว้าง  7 x  15  เมตร  เป็นอาคารชั้นเดียว  เนื้อที่  66  ตารางวา  ต่อมาคณะกรรมการชุมชนและประชาชนมีมติเห็นชอบมอบศาลาประชาคมให้กับเทศบาลเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กในชุมชนตาดแคน  และชุมชนใกล้เคียงมาเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ  ศูนย์แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ  ปี  ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้เด็กเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระดับปฐมวัยขึ้นสู่ระดับอนุบาลและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช  2523  การจัดตั้งการบริหาร  การรวม  การปรับปรุง  และการเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษารวมทั้งการกำหนดเกี่ยวกับ  เวลาเรียน  ภาคเรียน  หลักสูตร  แบบเรียน  อุปกรณ์ทางการศึกษาและการวัดผลการศึกษา  ของโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น  ประกอบกับสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2548  วันที่  8  สิงหาคม  2548  ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการยกฐานะ  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตาดแคนขึ้นเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทศบาล  2  (วัดนิรมิต)  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาพุทธศักราช  2524  ข้อ  7  วรรคสอง การจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเทศบาล  หรือในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดตั้งได้

เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงประกาศยกฐานะศูนย์พัฒนาเด็กก่นวัยเรียนชุมชนตาดแคนขึ้นเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร  และจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหารแห่งใหม่เป็นแห่งที่สอง  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)

                โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)  ได้จัดสร้างขึ้นในบริเวณวัดนิรมิต  ชุมชนตาดแคนโดยเทศบาลเมืองมุกดาหารได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินบางส่วน  จำนวน  3  ไร่  2  งาน  38.25  ตารางวา  ด้านกว้างด้านละ  30  เมตร  ด้านยาวด้านหลัง  164  เมตร  และความยาวด้านหน้า  219  เมตร  จากพระคุณท่านพระอธิการกาญจน์  กัลยาโน  เจ้าอาวาสวัดนิรมิตตาดแคนโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดนิรมิต ) สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
79 ถนนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-672005